Согласно одлука на одборот на директори на КК Работнички АД Скопје, Врз основа на член 53 од Статутот на Друштво за спортски дејности Кошаркарски клуб Работнички АД Скопје, а ден 25.01.2019 година, со почеток во 10:30 часот, во просториите на Кошаркарски клуб Работнички АД Скопје се свикува годишно собрание со следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Разгледување и усвојување на Извештајот на работењето на друштвото во текот на 2018 година.
2. Усвојување на годишна сметка на Друштвото за 2018 година и ревизорски извештај за истата.
3. Донесување одлука за утврдената добивка за 2018 година
4. Разгледување и одобрување на извештајот за рабоењето на Одборот на директори во текот на 2018 година и одобрување на работата и на водењето на работењето со друштвото на членовите на Одборот на директори.
5. Разно

25.01.2019 година, Скопје